1. Yleistä

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Traduct Oy:n (jäljempänä Traduct) ja Asiakkaan välisissä käännöstoimeksiannoissa sekä muissa niihin liittyvissä palveluissa ja soveltuvin osin myös sisällöntuotantopalveluissa (jäljempänä palvelu) ellei toimeksiannon yhteydessä ole erityisesti toisin Traductin ja Asiakkaan välillä sovittu.

2. Asiakkaan vastuu

Asiakas toimittaa sovitun aikataulun mukaisesti Traductin käyttöön tilattua palvelua varten tarvittavat asiakirjat ja tarvittaessa myös apuaineistoa, kuten aiemmat käännökset, termiluettelot, julkaisut, kuvat ja muut hallussaan olevat perustiedot. Asiakkaan on myös annettava Traductille sen pyytämät tekstiä koskevat selvitykset (esimerkiksi tekstin epäselvyyksistä tai puutteellisuuksista).

Asiakkaan tulee ilmoittaa Traductille käännettävän/tuotettavan tekstin käyttötarkoitus ja kohderyhmä ennen työn aloittamista. Asiakkaan tulee myös sopia Traductin kanssa tarkistusmenettelystä, toimitustavasta ja -muodosta sekä tekstin ulkoasusta.

Jos Asiakas peruuttaa toimeksiannon, Traductilla on oikeus vaatia maksu jo tehdystä työstä, työn keskeneräisiä osia varten tehdyistä valmisteluista ja työlle varatusta ajasta, mahdollisista toimituskuluista sekä muista ylimääräisistä kuluista.

3. Traductin vastuu

Traductin tulee työtä vastaanottaessaan tehdä toimeksiantoselvitys ja varmistaa saaneensa tilaajalta riittävät tiedot voidakseen tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun. 

Traduct suorittaa saamansa tehtävän parhaan kykynsä mukaan sen edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää kääntämistapaa noudattaen.

4. Toimeksianto

Toimeksiantosopimus syntyy, kun Asiakas hyväksyy Traductin toimeksiannolle antaman hinta-arvion tai kun asiakas muutoin ilmaisee tilaavansa työn. Traductin laatima tarjous ja hinta-arvio eivät kuitenkaan ole sitovia, jollei Traduct ole nähnyt käännettävää tekstiä kokonaisuudessaan. Siltä osin kuin toimeksianto aloitetaan tai toteutetaan ilman kirjallista sopimusta tai tilauksen vahvistamista, siihen sovelletaan näiden yleisten toimitusehtojen asiaankuuluvia osia.

Traduct pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä toimeksiannosta, jos Traduct katsoo toimeksiannon rikkovan lakia tai jos toimeksianto muutoin on luonteeltaan Traductin toimintaperiaatteiden vastainen. Lisäksi Traduct pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä toimeksiannosta, jos Asiakkaan luottokelpoisuus ei täytä Traductin vaatimuksia.

Traduct ja Asiakas sopivat käännöksen toimitusajasta ja aikatauluun mahdollisesti vaikuttavista seikoista toimeksiantosopimusta tehtäessä. Jos Asiakas tekee toimeksiantoon olennaisia muutoksia sopimuksen solmimisen jälkeen, Traductilla on oikeus joko muuttaa tarjottua hintaa ja/tai toimitusehtoja tai kieltäytyä toimeksiannosta kokonaan ilman että tästä koituu Traductille sanktioita.

Työ tehdään sovittua aikataulua noudattaen, ja käännös toimitetaan asiakkaalle hyväksyttäväksi sovitulla toimitustavalla ja sovitussa muodossa.  Mahdollisista aikataulun muutoksista osapuolet sopivat erikseen.
 

5. Virheellisyydet ja puutteellisuudet

Asiakkaan tulee 14 vuorokauden kuluessa ilmoittaa työssä sitä tarkastettaessa tai muuten todetuista puutteista tai virheistä. Traduct pidättää itselleen oikeuden korjata todetut puutteet ja virheet sovitussa ajassa. Jollei yhteisesti muuta ole sovittu, Traduct vastaa käännöksestä myös käyttämiensä asiantuntijoiden osalta. Asiakkaan tai hänen osoittamansa yhteyshenkilön on toimitettavat tarvittavat selvennykset alkuperäisen tekstin mahdollisiin puutteellisuuksiin tai epäselvyyksiin, jotta vastuu käännöksestä säilyisi Traductilla.

Jos Asiakas haluaa tehdä käännökseen muita kuin todetuista puutteista tai virheistä johtuvia muutoksia, ne tulee tehdä yhteistyössä Traductin kanssa. Traduct ei vastaa muutoksista, jotka Asiakas tekee tekstiin yksipuolisesti sopimatta siitä Traductin kanssa.

Traductin vastuu ei ylitä milloinkaan kyseessä olevan toimeksiannon arvoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta tuotannon tai liikevaihdon menetyksestä tai muusta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, eikä Traduct missään tapauksessa vastaa kolmannelle osapuolelle maksettavista vahingonkorvauksista. Traduct ei vastaa tietoteknisille laitteille ja järjestelmille aiheutuvista ongelmista, joiden syynä on tietokonevirus, haittaohjelma tai jokin muu syy, johon Traduct ei ole voinut vaikuttaa. Traduct ei vastaa palvelun tuloksena syntyneen lopputuotteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista ongelmista, eikä Asiakkaan tai muun osapuolen käyttämään tekniseen välineistöön tai ohjelmistoon liittyvistä ongelmista.  Traductin ja Traductin alihankkijoiden vastuu rajoittuu joka tapauksessa toimeksiannon sovittuun kokonaisarvoon.
 

6. Ylivoimainen este

Traduct ei vastaa Traductin tai sen alihankkijoiden toimituksen myöhästymisen aiheuttamista vahingoista, jos myöhästyminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joihin Traduct tai sen alihankkijat eivät voi vaikuttaa.  Tällaisiksi olosuhteiksi katsotaan rajoituksetta esimerkiksi sairaus, tulipalo, rajuilma, luonnonmullistus, lakko, boikotti, työselkkaus, sotatila, liikekannallepano, odottamaton kutsu asepalvelukseen, valuuttarajoitukset, riittämätön tai puutteellinen energianjakelu, häiriöt tietoliikenneyhteyksissä ja verkkoviestinnässä, kapina, mellakat ja muut vastaavat olosuhteet sekä julkisen vallan odottamattomat toimenpiteet.
 

7. Tietosuoja ja luottamuksellisuus

Traduct ja Asiakas pitävät sopimussuhteen aikana ja sen jälkeen salassa kaikki toisiltaan saamansa asiakirjat, oheisaineiston ja muut toimeksiantoon liittyvät tiedot, jotka eivät ole julkisesti saatavilla. Tietosuoja ja luottamuksellisuus koskevat myös Traductin käyttämiä alihankkijoita. Tapauskohtaisesti voidaan määrittää erityinen tietosuoja koskemaan aineistoa ja tietoja, jotka Asiakas tai Traduct määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

Vastuu toimeksiannon luottamuksellisuudesta ja asianmukaisesta suorittamisesta ei rajoita Traductin oikeutta käyttää toimeksiannon suorittamiseen freelance-kääntäjiä ja vastaavia kolmansia osapuolia. Luottamuksellisuusvelvoite koskee kaikkia tällaisia tahoja, ja Traduct takaa toimeksiannon luottamuksellisuuden tarvittaessa salassapitosopimuksella.

Toimeksiannon lopputuote toimitetaan Asiakkaalle lähtökohtaisesti samalla tavoin kuin alkuperäinen aineisto ja siihen liittyvät materiaalit toimitettiin Traductille. Ellei Asiakas kirjallisesti pyydä Traductia käyttämään jotakin tiettyä vaihtoehtoista toimitustapaa, esimerkiksi salattua sähköpostijärjestelmää, Traduct ei riko yllä mainittua salassapitovelvoitetta käyttäessään toimeksiannon toimituksessa Asiakkaalle samaa toimitustapaa kuin Asiakas käytti toimittaessaan aineistoja Traductille.

Traduct ja Asiakas huolehtivat omilla vastuualueillaan siitä, että tietosuojaa koskevia lakeja ja viranomaisten antamia määräyksiä noudatetaan (Tietosuoja-asetus 28.5.2018).
 

8. Tekijänoikeudet

Traductilla on käännökseen tekijänoikeuslain (404/1961) tarkoittama tekijänoikeus ellei muuta sovita. Traduct luovuttaa käyttöoikeuden käännökseen toimeksiannon vaatimassa laajuudessa ja tarkoituksessa.

Ellei toisin sovita, Traductilla on kaikki oikeudet sen tekemissä töissä luotuihin käännösmuisteihin.
 

9. Erimielisyydet

Asiakkaan ja Traductin väliset erimielisyydet tulisi ratkaista/pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Erimielisyydet, joita ei kyetä sovittelemaan, ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.