Traduct Oy:n tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Traduct Oy
Läntinen Pitkäkatu 21-23 D
20100 Turku
y-tunnus 0613395-5
traduct@traduct.fi
www.traduct.fi 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Turkka Kulmala
Läntinen Pitkäkatu 21-23 D
20100 Turku
p. 02 2109300

turkka.kulmala@traduct.fi

3 Rekisterin nimi

Traduct Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

  • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ja muiden yhteyksien hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen sekä viestintä ja markkinointi mukaan lukien suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset. 
  • Verkkosivuston kehittäminen sivuston liikennettä analysoimalla
  • Sidosryhmien tietojen käsittelystä sovitaan erikseen sopimuksella

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Yrityksen nimi ja yhteystiedot (käynti- ja laskutusosoite, puhelinnumero ja www-osoite) sekä laskutukseen liittyvät tiedot
  • Yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä titteli tai asema organisaatiossa
  • Verkkosivustomme vierailijan tiedot ja käyttäytyminen: vieraillut sivut, tieto siitä, miten ja mistä sivustolle tultiin. Vierailijan laitetiedot: selain ja sen asetukset, kieliasetukset, IP-osoite ja maantieteellinen sijainti.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisterissä olevista yrityksistä tai yhteyshenkilöiltä, www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä, sekä keräämällä tietoa verkkosivujemme vierailijoista.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen siitä sovittu

Rekisterin tietoja säilytetään ja käsitellään Microsoft-pilvipalveluissa, jonka palvelimet sijaitsevat EU:n alueella.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelua tuottaessaan Traduct voi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneilleen, jotka on velvoitettu käsittelemään tietoja lain mukaan. Tarvittaessa Traduct voi luovuttaa muulle kuin rekisterin käyttäjäksi merkitylle asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot ja päinvastoin, mikäli palvelun tuottaminen sitä edellyttää.
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ilman erillistä sopimusta

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Traduct säilyttää rekisterin henkilötiedot luottamuksellisina. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

12 Tietojen säilytysaika

Tietoa säilytetään niin kauan kuin se on käsittelytarkoituksen kannalta välttämätöntä, esim. postituslistan jäsenluetteloa säilytetään postituslistan olemassaolon ajan.

Asiakassuhteessa tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu. Tiedot poistetaan asiakkuussuhteen päättymisen jälkeen viiden vuoden kuluttua tai heti asiakkaan pyytäessä.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.