1. Allmänt

Dessa villkor tillämpas på översättningsuppdrag och tillhörande tjänster samt i tillämpliga delar på innehållsproduktion (hädanefter tjänsten) mellan Traduct Oy (hädanefter Traduct) och Kunden, om inte annat särskilt avtalas mellan Traduct och Kunden.

2. Kundens ansvar

Kunden överlämnar enligt överenskommen tidtabell samtliga nödvändiga dokument för den aktuella tjänsten till Traduct, samt vid behov annat hjälpmaterial, såsom tidigare översättningar, termlistor, publikationer, bilder och annat bakgrundsmaterial. Kunden ska även svara på eventuella förfrågningar från Traduct, till exempel vid oklarheter eller brister i texten.

Kunden ska meddela textens användningsområde och målgrupp innan arbetet inleds. Kunden ska även komma överens med Traduct om granskning, leveranssätt och format samt om textens layout.

Vid avbeställning från Kundens sida har Traduct rätt att fakturera för utfört arbete, förberedelser för pågående arbete, tid som reserverats för uppdraget, eventuella leveranskostnader och andra extra kostnader.

3. Traducts ansvar

Traduct ska i samband med beställningen utföra en analys av uppdraget och bekräfta för beställaren att nödvändiga uppgifter har lämnats för att kunna tillhandahålla tjänsten enligt avtalet.

Traduct utför uppdraget efter bästa förmåga, med nödvändiga professionella kunskaper och enligt god översättningssed.

4. Uppdrag

Ett uppdragsavtal ingås när Kunden godkänner Traducts prisuppskattning för uppdraget eller när kunden på annat sätt bekräftar beställningen. Traducts offert och prisuppskattning är dock inte bindande om Traduct inte fått tillgång till hela texten som ska översättas. För uppdrag som påbörjas eller utförs utan skriftligt avtal eller beställningsbekräftelse gäller dessa allmänna villkor i tillämpliga delar.

Traduct förbehåller sig rätten att inte ta emot ett uppdrag om Traduct anser att uppdraget bryter mot lagen eller till sin karaktär avviker från Traducts verksamhetsprinciper. Vidare förbehåller sig Traduct rätten att inte ta emot uppdraget om kundens kreditvärdighet inte uppfyller Traducts krav.

Traduct och Kunden kommer överens om översättningens leveranstid eller tidtabell i samband med uppdragsavtalet. Om Kunden gör väsentliga förändringar i uppdraget efter att avtalet ingåtts har Traduct rätt att antingen ändra det erbjudna priset och/eller leveransvillkoren, eller avstå från uppdraget helt och hållet utan några påföljder för Traduct.

Arbetet utförs enligt överenskommen tidtabell och översättningen levereras till Kunden för godkännande på överenskommet sätt och i överenskommet format.  Parterna kan separat komma överens om eventuella förändringar av tidtabellen.

5. Fel och brister

Kunden ska granska översättningen och meddela eventuella fel eller brister inom 14 dagar. Traduct förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel och brister inom överenskommen tid. Om inget annat avtalas ansvarar Traduct för översättningen även för anlitade experters del. För att Traducts ansvar för översättningen ska gälla måste Kunden eller Kundens kontaktperson svara på eventuella förfrågningar för att klargöra eventuella brister eller oklarheter i källtexten.

Om kunden vill göra ändringar i översättningen som inte beror på konstaterade fel eller brister, ska ändringarna göras i samråd med Traduct. Traduct ansvarar inte för ändringar som Kunden gör på egen hand utan  överenskommelse med Traduct.

Traducts ansvar överstiger under inga omständigheter uppdragets värde. Kunden har inte rätt till ersättning för förlorad produktion eller omsättning, eller för andra indirekta skador, och Traduct ansvarar under inga omständigheter för skadeersättning till tredje parter. Traduct ansvarar inte för problem med IT-utrustning eller system orsakade av datorvirus, skadlig programvara eller andra orsaker utanför Traducts kontroll. Traduct ansvarar inte för eventuella problem som uppstår vid användning av slutprodukten, eller för problem med teknisk utrustning eller programvara hos Kunden eller andra parter.  Traducts och Traducts underleverantörers ansvar begränsas under alla omständigheter till uppdragets överenskomna totalpris.

6. Force majeure

Traduct ansvarar inte för skador orsakade av förseningar som beror på exceptionella omständigheter utanför Traducts eller våra underleverantörers kontroll.  Sådana omständigheter är till exempel sjukdomar, bränder, stormar, naturkatastrofer, strejker, bojkotter, arbetskonflikter, krig, mobilisering, oväntad inkallelse till militärtjänst, valutabegränsningar, otillräcklig energiförsörjning, kommunikationsstörningar och nätavbrott, uppror, upplopp och motsvarande händelser eller oväntade myndighetsingripanden.

7. Dataskydd och sekretess

Traduct och Kunden förbinder sig att under avtalsperioden och därefter hemlighålla varandras dokument, bakgrundsmaterial och övrig information som rör uppdraget som inte redan är offentliga. Dataskydds- och sekretesskravet gäller även underleverantörer anlitade av Traduct. Särskilda dataskyddskrav kan från fall till fall specificeras för material eller uppgifter som Kunden eller Traduct vill hålla konfidentiella.

Sekretessansvaret begränsar inte Traducts rätt att anlita frilansöversättare eller motsvarande tredje parter. Sekretesskravet omfattar alla sådana aktörer, vilket Traduct vid behov säkerställer genom sekretessavtal.

Slutprodukten levereras i första hand till Kunden på samma sätt som det ursprungliga materialet levererades till Traduct. Om inte Kunden skriftligen ber Traduct att använda något annat leveranssätt, till exempel krypterad e-post, betraktas det inte som ett brott mot sekretessåtagandet om Traduct använder samma leveranssätt som Kunden använt då materialet skickades till Traduct.

Traduct och Kunden ansvarar inom sina egna ansvarsområden för att dataskyddslagar och myndighetskrav följs (dataskyddsförordningen 28.5.2018).

8. Upphovsrätt

Traduct har om inget annat avtalas upphovsrätt till översättningen enligt lagen om upphovsrätt (404/1961). Traduct överlåter rätten att använda översättningen i den omfattning och i det syfte som uppdraget förutsätter.

Om inget annat avtalas behåller Traduct alla rättigheter till översättningsminnen som skapas under arbetet.

9. Tvister

Tvister mellan Kunden och Traduct ska i första hand lösas genom förhandlingar. Tvister som inte kan lösas i samförstånd avgörs vid Åbo tingsrätt enligt Finlands lag.