Traduct Oy:s dataskyddsbeskrivning

1 Personuppgiftsansvarig

Traduct Oy
Västerlånggatan 21–23 D
20100 Åbo, Finland
FO-nummer: 0613395-5
traduct@traduct.fi
www.traduct.fi

2 Kontaktperson i frågor som gäller registret

Verkställande direktör Turkka Kulmala
Västerlånggatan 21–23 D
20100 Åbo, Finland
tfn +358 2 2109300
turkka.kulmala@traduct.fi

3 Registrets namn

Traduct Oy:s kund- och intressentregister

4 Syfte med behandlingen av personuppgifter

 • Hantering och utveckling av kund- och intressentrelationer
  samt kommunikation och marknadsföring, inklusive
  direktmarknadsföring samt opinions- och
  marknadsundersökningar.
 • Utveckling av webbplatsen med hjälp av besökaranalyser.
 • Personuppgifter som tillhör intressenter behandlas endast
  med separat avtal.

5 Registrets innehåll

I registret sparas följande uppgifter:

 • Företagets namn och kontaktinformation (besöks- och
  faktureringsadress, telefonnummer och webbadress) samt
  faktureringsuppgifter.

 •  Kontaktpersonens namn, kontaktinformation (adress,
  telefonnummer och e-post) samt titel eller roll i
  organisationen.

 • Uppgifter om besök på vår webbplats: besökta sidor samt
  information om hur och varifrån besökaren kommit till

  webbplatsen. Besökarens tekniska uppgifter: webbläsare och
  webbläsarinställningar, språkinställningar, IP-adress och
  platsuppgifter.

6 Regelbundna informationskällor

Uppgifterna har lämnats av företagen eller kontaktpersonerna som
ingår i registret eller inhämtats från webbplatser eller andra
offentliga källor samt genom att samla in uppgifter om besökare på
vår webbplats.

7 Regelbunden överlåtelse av uppgifter

Uppgifter lämnas inte regelbundet ut till utomstående, förutom med
separat avtal med kunden.


Registrets uppgifter finns sparade och behandlas i Microsofts
molntjänst med servrar inom EU.

8 Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

För att producera sina tjänster kan Traduct inom ramen för gällande
lagstiftning lämna ut uppgifter till sina samarbetspartner, som även
har en skyldighet att behandla uppgifterna enligt lagen. Om det är
nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna kan Traduct lämna ut
kontaktinformation för en kunds kontaktperson till övriga än de som
angetts som användare av registret, och vice versa.
Uppgifterna i registret överförs inte utanför EU eller EES utan
separat avtal.

9 Principer för skydd av uppgifterna

Traduct behandlar personuppgifter konfidentiellt. Endast de
medarbetare som behöver behandla personuppgifter i sina
arbetsuppgifter har tillgång till systemen som innehåller kundernas
uppgifter. Varje användare har ett individuellt användarnamn och
lösenord till systemet. Uppgifterna förvaras i databaser som skyddas
med brandväggar, lösenord och andra tekniska skyddsmetoder.
Databaserna och deras säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen
och endast särskilt utsedda personer har tillgång till uppgifterna.

10 Rätt till information

Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter som
finns sparade i registret.

11 Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter och
kräva rättelse och radering av uppgifterna. En begäran om detta ska

lämnas personligen eller skriftligen till kontaktpersonen som anges i
punkt 2.

12 Lagringstid

Personuppgifter sparas endast så länge som de behövs för
ändamålet, t.ex. mottagarförteckningar för e-postlistor sparas endast
så länge e-postlistan används.
Uppgifter om kunder sparas så länge kundrelationen pågår. Om
kundrelationen upphör raderas uppgifterna efter fem års tid eller
genast om kunden ber om det.

13 Övriga rättigheter

Enligt 30 § i personuppgiftslagen har ”den registrerade rätt att
förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter som
gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan
direktmarknadsföring samt för marknads- och
opinionsundersökningar.” Ett sådant förbud kan meddelas när som
helst till kontaktpersonen som anges i punkt 2.
Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att invända
mot eller begränsa behandlingen av sina personuppgifter, samt att
anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.